LaboratoriesLaboratory of Analytical Ecotoxicology \  Scientific Staff

LABORATORY OF ANALYTICAL ECOTOXICOLOGY

Headed by Brodskiy Ephim Solomonovich, Dr. Chem. Sci.
e-mail: eco-analit@mail.ru


tel.: (499)-135-99-45, (499)-135-13-80
Fax: (499)-135-13-80SCIENTIFIC STAFF


  1. Brodskiy E.S., Dr.Sci.
  2. Mir-Kadyrova E.Ya., Ph.D
  3. Shelepchikov .., Ph.D
  4. Kalinkevich G.., Ph.D
  5. Levenkova E.S., Ph.D
  6. Zhilnikov V.G.
  7. Kudryavtseva .D.
  8. Kovalenko ..