LaboratoriesLaboratory for Behaviour of Lower Vertebrates \  Scientific Staff

LABORATORY FOR BEHAVIOUR OF LOWER VERTEBRATES

Headed by Professor D.S. Pavlov, Dr. Biol. Sci, Academician of the Russian Academy of Sciences


tel. (495)-952-20-88


   Tver Floating Biological Station   


SCIENTIFIC STAFF


The tracing of the directions of fish migrations with the help of radio telemetry

 1. Pavlov D.S., Academician of RAS, Dr.Sci.
 2. Mikheev V.N., Dr.Sci.
 3. Baron V.D., Dr.Sci.
 4. Mochek └.D., Dr.Sci.
 5. Veselov └.E., Dr.Sci.
 6. Olshanskiy V.M., Dr.Sci.
 7. Nezdoliy V.K., Ph.D
 8. Orlov └.└., Ph.D
 9. Kostin V.V., Ph.D
 10. Zvorykin D.D., Ph.D
 11. Kirillov P.I., Ph.D
 12. Kiseleva E.I., Ph.D
 13. Reshetnikov └.N., Ph.D
 14. Skorobogatov M.└., Dr.Sci.
 15. Semenova └.V., Ph.D
 16. Borisenko E.S., Ph.D
 17. Pavlov E.D., Ph.D
 18. Ganzha E.V., Ph.D
 19. Kucheryavyy └.V., Ph.D
 20. Kirillova E.└., Ph.D
 21. Zykova └.V., Ph.D
 22. Dgebuadze P.Yu., Ph.D
 23. └fonina M.O., Ph.D
 24. Selivanova L.└., Ph.D
 25. Ponomareva V.Yu., Ph.D
 26. Baryshev I.└.
 27. Shatunovskiy M.I., Dr.Sci.
 28. Zakharov V.V.
 29. Protasova N.V.
 30. Samuylenkov Yu.V.
 31. Ostrovskiy M.P.
 32. Fominenkov └.M.
 33. Skorodumov S.V.
 34. Elyashev D.E.
 35. Khoroshilova E.V.
 36. Nazarov D.Yu.
 37. Zvereva N.K.
 38. Slivko V.M.
 39. Checheta M.S.
 40. Volkov S.V.
 41. Tsimbalov I.└.
 42. Zvezdin └.O.
 43. Vasileva T.S.
 44. Gopko M.V.
 45. Veretennikov N.└.
 46. Sokolova L.S.
 47. Khlyustova M.M.
 48. └lekseev V.V.
 49. Kritsyn N.S.
 50. Bush └.G.