LaboratoriesLaboratory for Biodiversity Concervancy and Bioresources Use \  Scientific Staff

LABORATORY FOR BIODIVERSITY CONCERVANCY AND BIORESOURCES USE

Headed by Ilyashenko Valentin Yuryevich, Ph.D. Biol. Sci.


tel. 8-916-436-54-10SCIENTIFIC STAFF


 1. Ilyashenko V.Yu., Ph.D
 2. Neronov V.M., Ph.D
 3. Rogacheva E.V., Dr.Sci.
 4. Luschekina └.└., Ph.D
 5. Khlyap L.└., Ph.D
 6. Bobrov V.V., Ph.D
 7. Mordvintsev I.N., Ph.D
 8. Mischenko └.L., Ph.D
 9. Preobrazhenskaya E.S., Ph.D
 10. Semenov D.V., Ph.D
 11. Platonov N.G., Ph.D
 12. Karimova T.Yu., Ph.D
 13. └lpatskiy I.V.
 14. Pospelov I.N.
 15. Kuvaev └.V.
 16. Ilyashenko E.I.
 17. Dubinin M.Yu.
 18. Zimenko └.V.
 19. Volkov S.V.
 20. Varshavskiy └.└.
 21. Bershitskaya T.V.
 22. Pokrovskaya O.B.
 23. Yankovskaya I.N.