LaboratoriesLaboratory for Ecology and Functional Morphology of the Higher Vertebrates \  Scientific Staff

LABORATORY FOR ECOLOGY AND FUNCTIONAL MORPHOLOGY OF THE HIGHER VERTEBRATES

Headed by Yu.F. Ivlev, Dr. Biol. Sci.


tel. (495)-954-55-39SCIENTIFIC STAFF


The fellows of the Laboratory


Young scientific manpower

 1. Ivlev Yu.F., Dr.Sci.
 2. Naumova E.I., Dr.Sci.
 3. Danilkin └.└., Dr.Sci.
 4. Kuzyakin V.└., Dr.Sci.
 5. Umarov M.M., Dr.Sci.
 6. Kuznetsov G.V., Dr.Sci.
 7. Potapova E.G., Dr.Sci.
 8. Zharova G.K., Ph.D
 9. └niskin V.M., Ph.D
 10. Nukhimovskaya Yu.D., Ph.D
 11. Minaev └.N., Ph.D
 12. Sipko T.P., Ph.D
 13. Chistova T.Yu., Ph.D
 14. Panteleev P.└., Dr.Sci.
 15. Varshavskiy └.└., Ph.D
 16. Kostina N.V., Ph.D
 17. Kuznetsova T.└., Ph.D
 18. Zvychaynaya E.Yu., Ph.D
 19. Vecherskiy M.V., Ph.D
 20. Luchkina O.S.
 21. Timoshevskaya G.V.
 22. Mikhaylin └.P.
 23. Mikhaylina O.K.
 24. Vyazovkin └.V.
 25. Stepankov └.└.
 26. Teraud V.V.
 27. Nikishin D.└.
 28. Kashinina N.V.