LaboratoriesLaboratory innovative technology \  Scientific Staff

LABORATORY INNOVATIVE TECHNOLOGY

Headed by Ushakova Nina Aleksandrovna, Doctor of Biological Science


tel. (495)-954-47-56SCIENTIFIC STAFF


  1. Ushakova N.└., Dr.Sci.
  2. Kovalzon V.M., Dr.Sci.
  3. Voznesenskaya V.V., Ph.D
  4. └mbaryan └.V., Ph.D
  5. Klyuchnikova M.└., Ph.D
  6. Bastrakov └.I.
  7. Kvasha I.G.
  8. Kozlova └.└.
  9. Fesenko G.N.
  10. Laktionova T.K.