Parasitology \  Laboratory of Phytoparasitology \  Scientific Staff

LABORATORY OF PHYTOPARASITOLOGY

Headed by Zinovyeva Svetlana Vasilyevna, Dr. Biol. Sci.


tel. (495)-954-50-34,
(495)-954-49-71SCIETIFIC STAFF


 1. Zinovyeva S.V., Dr.Sci.
 2. Romanenko N.D., Dr.Sci.
 3. Perevertin K.A., Dr.Sci.
 4. Subbotin S.A., Ph.D
 5. Kulinich O.A., Dr.Sci.
 6. Udalova Zh.V., Ph.D
 7. Butorina N.N., Ph.D
 8. Chizhov V.N., Ph.D
 9. Pridannikov M.V., Ph.D
 10. Tabolin S.B., Ph.D
 11. Kozyreva N.I., Ph.D
 12. Borisov B.A.
 13. Gennadieva T.M.
 14. Popova E.N.
 15. Popov I.O.
 16. Khusainov R.V.
 17. Petrunya I.V.