Biological StationsTchernogolovka Biological Station \  Scientific Staff

TCHERNOGOLOVKA BIOLOGICAL STATION

Scientific chief V.V. Rozhnov, Dr. Biol. Sci., Corresponding Member of the RAS

   Laboratory for behavior and behavior ecology of mammals   


SCIENTIFIC STAFF


  1. Tarasova G.V., Head of Base
  2. Petrash S.P., leading enginee
  3. Orlov Yu.V., tractor operator
  4. Kozyrev A.B., joiner
  5. Zhukov I.V., driver
  6. Dodonov V.I., driver
  7. Vodyanov V.V., worker
  8. Vorobyeva E.Yu., worker