LaboratoriesLaboratory for Ecology of Arid Territories \  Scientific Staff

LABORATORY FOR ECOLOGY OF ARID TERRITORIES

Headed by Professor P.D. Gunin, Dr. Biol. Sci.


tel. (495)-124-33-13SCIENTIFIC STAFF


Laboratory staff

 1. Gunin P.D., Dr.Sci. (ecology, biogeography, landscape ecology)
 2. Dorofeyuk N.I., Dr.Sci. (paleogeography, algology)
 3. Syrtypova S.-Kh.D., Dr.Sci.
 4. Drobyshev Yu.I., Ph.D (ecology, dendrology)
 5. Bazha S.N., Ph.D (ecology)
 6. Danzhalova E.V., Ph.D
 7. Petukhov I.└., Ph.D
 8. Vorobev K.└., Ph.D (GIS, cartography)
 9. Gunin └.D.
 10. └ndreev └.V. (GIS, cartography)
 11. Kontsov S.V.
 12. Prischepa └.V. (geomorphology, paleogeography)